Rabu, 1 Disember 2010

PENGGUNAAN HURUF


9.1 PENGGUNAAN HURUF
9.1.1 Penggunaan Huruf Vokal
            Dalam bahasa Melayu, ada 6 fonem vokal dan bunyi vokal standard. Huruf-huruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o dan u. Contoh penggunaannya seperti yang berikut:
Huruf vokal
Fonem
Contoh Penggunaan Dalam Kata
Depan
Tengah
Belakang
a
/a/
Angin
Padan
Tiba
e
/ә/
Emak
Lena
Sosialisme
/e/
Elak
Semak
Tauge
i
/i/
Ikan
Sini
Murni
o
/o/
Opah
Bola
Pidato
u
/u/
Unta
Suci
Abu

            Menurut Ismail bin Dahaman dalam bukunya “Ejaan Rumi Sepanjang Zaman” 2007 menyatakan bahawa Ejaan Rumi Baharu menggunakan lima grafem untuk melambangkan enam vokal, iaitu dengan ‘e’ melambangkan kedua-dua taling dan pepet. Penetapan ‘e’ tanpa sebarang tanda diakritik bagi taling dan juga pepet dibuat atas dasar praktis untuk kemudahan penulisan dan percetakan.
            Oleh itu, peniadaan tanda diakritik (˘) atau sirkumfleks bagi pepet yang terdapat dalam ejaan Wilkinson dan Za’ba menimbulkan masalah besar daripada sudut penentuan taling atau pepet pada suku kata awal dalam kata yang mengandungi vokal /a/  pada suku kata akhir.
a)    Huruf e digunakan untuk melambangkan dua fonem, iaitu:
                                      i.        Fonem e pepet yang ditulis secara fonetik  /ә/.
                                    ii.        Fonem e taling ditulis secara fonetik  /e/.
b)    Huruf e pepet dalam sistem ejaan rumi lama atau ejaan Za’ba dikenali sebgai e bertanda atas iaitu /ě/.
9.1.2 Penggunaan Huruf Konsonan
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z tetapi berbeza dengan bahasa Melayu kerana terdapat 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf konsonan. Huruf-huruf tersebut ialah:
bil
Huruf Vokal
fonem
Contoh penggunaan dalam kata
Depan
Tengah
Belakang
1
b
/b/
Budaya
Sebat
Kebab
2
c
/c/
Cepat
Kecam
Mac
3
d
/d/
Daya
Afdal
Abad
4
f
/f/
Faham
Tafsir
Alaf
5
g
/g/
Gelap
Laga
Beg
6
gh
/ğ/
Ghaib
Maghrib
Mubaligh
7
h
/h/
Hati
Saham
Buah
8
j
/j/
Jala
Manja
Kolej
9
k
/k/
Kampung
Paksi
Patuk
10
kh
/x/
Khusus
Akhir
Tarikh
11
l
/l/
Lembut
Alasan
Kesal
12
m
/m/
Makan
Lumba
Kecam
13
n
/n/
Nasi
Hantu
Dahan
14
ng
/ŋ/
Ngilu
Angin
Pusing
15
ny
/ň/
Nyanyi
Hanya
-
16
p
/p/
Padan
Upah
Turap
17
q
/q/
Qur’an
Wuquf
Buraq
18
r
/r/
Resah
Kerah
Segar
19
s
/s/
Sunnah
Pusat
Kertas
20
sy
/š/
Syarikat
Isytihar
Quraisy
21
t
/t/
Teknik
Pateri
Ligat
22
v
/v/
Van
Universiti
-
23
w
/w/
Wayang
Halwa
Takraw
24
y
/y/
Yakin
Payah
-
25
z
x
/z/
Zip
Xenon
Lazat
-
lafaz
-

Menurut Ismail bin Dahaman bahawa bahasa Malasia memiliki 26 grafem konsonan sedangkan bahasa Indonesia memiliki 25 grafem sahaja. Hal ini demikian kerana bahasa Indonesia tidak mengambil ‘gh’ bagi ‘ğ’ seperti dalam PUEBM tetapi, sebaliknya, mengasimilasikan fonem Arab itu ke dalam ‘g’ bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan ‘g’ sahaja dalam PUEBIYD.
Oleh yang demikian, 25 grafem bahasa Indonesia ini tidak mempunyai ‘gh’ seperti bahasa Melayu tetapi bahasa Indonesia ini membuat pengasimilasian terhadap fonem Arab itu ke dalam bahasa Indonesia.

9.1.2.1        Huruf Konsonan Lama
Di dalam bahasa Malaysia terdapat lima gabungan perubahan ejaan rumi lama kepada ejaan rumi baru di mana telah melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu: ch, dh, dz, sh, dan th. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.
Bil.
Huruf lama
Huruf baharu
Contoh penggunaan
01
ch
c
Chachat - Cacat
Chuchi – Cuci
Mach – Mac
02
dh
d
Mudharat- Mudarat
Dharab - Darab
Kadhi – Kadi
03
dz
z
Dzalim – Zalim
Bedza – Beza
Dzat - Zat
04
sh
sy
Sharat –Syarat
Meshuarat – Mesyuarat
Shaitan – Syaitans
05
th
s
Mithal – Misal
Bahath - Bahas
Ithnain - Isnin

Menurut Ismail bin Dahama dalam bukunya “Bahasa Kita” menerangkan bahawa ejaan Rumi baharu telah diperkenalkan lebih daripada 23 tahun, tetapi masih terdapat dikalangan kita yang masih tidak mampu menguasainya.
Menurutnya lagi huruf konsonan lama ch ( sebelum tahun 1972) digantikan dengan huruf c dalam ejaan Rumi baharu sekarang. Penggunaan huruf konsonan c (bukan ch) dapat dilihat seperti contoh di sebelumnya.
Dalam ejaan Rumi lama, huruf Rumi dh digunakan sebagai padanan bagi huruf Jawi Dad (ض). Tetapi ejaan lama dh ini tidak ddigunakan lagi dalam ejaan Rumi sekarang kerana telah digantikan dengan huruf d sahaja semenjak tahun 1972. Dengan itu, semua kata umum dieja dengan huruf d sahaja, tanpa mengira sama ada ejaan Jawinya Dal (د) ataupun Dad (ض).
9.1.2.2        Penggunaan Lambang Dalam Huruf Konsonan Dalam Ejaan Lama
Penggunaan lambang huruf konsonan dalam ejaan rumi lama, iaitu tanda koma di atas (‘) digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan Rumi baharu mengikut peraturan yang berikut :
1. Tanda koma diatas (‘) iaitu yang sepadan dengan huruf Jawi ain () dihapuskan jika membuka suku kata. Contohnya:
‘Alam menjadi Alam
Ma’af menjadi Maaf
Ra’I menjadi Rai


2. Tanda koma di atas (‘) digantikan dengan huruf konsonan juga menutup suku kata. Contoh :
Ma’na menjadi Makna
Ra’yat menjadi Rakyat
Tama’ menjadi Tamak

3. Tanda koma di atas (‘), iaitu yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah () dihapuskan jika membuka suku kata. Contoh :
Masa’lah menjadi Masalah
So’al menjadi Soal

4. Tanda koma di atas (‘) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Contohnya:
Enche’ menjadi Encik
Dato’ menjadi Datuk
Ru’yah menjadi Rukyah


9.1.2.3 Peraturan Penggunaan Huruf Konsonan Q, V Dan X.
Terdapat tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap iaitu q, v dan x.
1. Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf () untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang berasal daripada bahasa arab. Sebagai contoh perkataan qadak, qunut dan qur’an.
2. Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa asing yang lain di pangkal kata atau di pangkal suku kata. Sebagai contoh, versi, vitamin, revolusi, vokasional dan university. Seterusnya penggunaan Huruf –ve digunakan pada akhir kata yang ditukarkan kepada huruf f. Sebagai contoh :
Active menjadi Aktif
Negative menjadi Negatif


3. Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus dan tidak ditukarkan kepada z. sebagai contoh:
Xanthate menjadi Xantat
Xenon menjadi Xenon


a.    Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan–huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan.
Misalnya:
ba-pak, ba-rang, to-koh, pe-rang, ji-ka, su-lit, la-wan, de-ngan, ke-nyang, mu-ta-khir
b.    Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan–huruf konsonan tidak pernah diceraikan.
Misalnya:
man-di, som-bong, bah-wa, tan-da, in-dah, sur-ya, in-tan, jan-ji, bang-sa, makh-luk
c.    Jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, maka pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua.
Misalnya:
in-stru-men, ul-tra, in-fra, bang-krut, ben-trok, sas-tra, ikh-las, ang-grek
4. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris.
Misalnya:
makan-an, me-rasa-kan, mem-bawa, pergi-lah
Catatan:
a.    Bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal.
b.    Akhiran –i tidak dipenggal.
c.    Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut,
Misalnya: te-lun-juk, je-ma-ri, ge-ri-gi
5. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, maka pemenggalan dapat dilakukan
(1) di antara unsur-unsur itu atau
(2) pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaedah pemenggalan kata yang telah dijelaskan di atas.
Misalnya:
bio-grafi, bi-o-gra-fi
intro-speksi, in-tro-spek-si
kilo-gram, ki-lo-gram
pasca-panen, pas-ca-pa-nen
Keterangan
Nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan kecuali jika ada pertimbangan khusus.

9.1.2.4 Ejaan Gugus Konsonan  
Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian.
            Di dalam buku tulisan Ismail bin Dahaman, “Bahasa Kita” menerangkan terdapat saru jenis huruf gugus  konsonan sahaja di akhir kata dalam ejaan Rumi bahasa kira kini, iaitu gugus dua konsonan. Bentuk-bentuk gugus konsinan ini dipadankan daripada gugus konsonan bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang lain.
9.1.2.4.1    Penulisan Gugus Konsonan di Awal Kata

Contoh:
Bahasa Inggeris                                   Bahasa Melayu
bl-    block                        jadi                  bl-    blok
br-    brake                       jadi                  br-    brek
cl-    clinic                                    jadi                  kl-    klinik
pr-    practical                  jadi                  pr-    praktis
st-    stable                       jadi                  st-    stabil
sc-    script                       jadi                  sk-    skrip

Sebagai kekecualian bagi peraturan mengenai gugus konsonan seperti yang disebut di atas, beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yang menggunakan huruf e pepet. Kata-kata yang telah ditetapkan ejaannya adalah seperti berikut:
    Bahasa Inggeris                Bahasa Melayu
    class                       jadi                  kelas
    club            jadi                  kelab
    glass           jadi                  gelas
    grant                       jadi                  geran
    plan                        jadi                  pelan
    stamp                     jadi                  setem

 
9.1.2.4.2    Penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata:
Contoh:
Bahasa Inggeris                                   Bahasa Melayu
-lf               golf                  jadi                 -lf    golf
-nce          science          jadi                  -ns    sains
-ps             forceps          jadi                  -ps    forseps
-rd             standard        jadi                  -rd    standard
-rt               consert           jadi                 -rt    konsert
-x               complex         jadi                 -ks    kompleks
-xt              text                  jadi                 -ks    teks
 

9.1.2.4.3    Huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu.
Contoh:
Bahasa Inggeris                                               Bahasa Melayu
-ct              fact                              jadi                  -kta    fakta
-gm           paradigm                   jadi                  -gma    paradigma
-ism          nationalism               jadi                  -isme    nasionalisme
-sm           plasm             jadi                   -sma    plasma
9.1.3 Penggunaan Huruf Digraf
Daripada sejumlah 26 huruf konsonan dalam bahasa Melayu, terdapat lima huruf gabungan yang disebut sebgai digraf atau konsonan rangkap. Definisi digraf ialah gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lima digraf dalam bahasa Melayu itu ialah gh, kh, ng, ny dan sy seperti yang terdapat pada contoh dibawah ini.
Bil.
Digraf
Contoh Perkataan
Awal
Tengah
Akhir
1
Kh
Khusus
Akhbar
Tarikh
2
Gh
Ghaib
Maghrib
Mubaligh
3
Ng
Nganga
Hangat
Kampung
4
Ny
Nyala
Hanyut
-
5
Sy
Syarat
Masyarakat
Quraisy

9.1.4 Penggunaan Huruf Diftong
Menurut buku Siti Hajar Abdul Aziz dalam bukunya “Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I” diftong berasal daripada perkataan phtong yang terdapat dalam bahasa Yunani yang bermakna suara atau disuarakan. Berdasarkan makna tersebut terhasillah dipthong yang bermaksud dua vokal atau dua bunyi yang hanya menduduk satu suku kata.
Diftong didefinisikan sebagai tentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan yang taktala menghasilkannya tidak ada hentian sebentar atau ‘hiatus’ yang memisahkan kedua-dua vokal binaannya. Oleh sebab sifarnya yand dicirikan oleh saru puncak kelantangan, maka diftong adalah silabis.
            Diftong bahasa Melayu disebut dengan bunyi vokal pertamanya lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekanannya daripada bunyi vokal yang kedua. Seperti contoh gambar rajah di bawah ini dalah pergerakan lidah semasa menghasilkan bunyinya. Anak panah tersebut  menunjukkan arah geluncuran olah pergerakan lidah daripada saru kedudukan vokal ke arah kedudukan vokal yang lain. Akhir anak panah itu menunjukkan had pergerakan bunyi diftong yang berkenaan. Pergerakan lidah itu bermula dengan keadaan lidah berada pada kedudukan menyebut satu vokal yang 8F210557kemudiannya bergerak menuju kearah kedudukan menyebut vokal yang lain yang tidak disempurnakan artikulasinya.
Rajah 1
Di dalam bahasa Melayu, terdapat 3 fonem diftong yang dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal. Fonem diftong diperlihatkan seperti yang berikut :
Fonem
Huruf
Depan
Tengah
Belakang
/ai/
ai
Aising
Ghairah
Landai
/au/
au
Aurat
Saudara
Harimau
/oi/
oi
Oidium
Boikot
Kaloi

Menurut  Abdul Hamid Mahmood dalam bukunya yang bertajuk “Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu” menyatakan jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu.
Misalnya:
M a-in,  Sa-at,  Bu-ah

Au-la
bukan
A-u-la
Sau-dara
bukan
Sa-u-da-ra
Am-boi
bukan
Am-bo-i

Diftong boleh dibahagikan kepada dua iaitu ditong naik dan diftong tutun.
A)   Diftong naik ialah diftong yang bunyi vokal keduanya disebut lebih kuat atau nyaring, lebih panjang dan tekanan vokal kedua lebih daripada tekanan vokal pertama. diftong jenis ini banyak terdapat dalam perkataan bahasa Inggeris, misalnya perkataan pier [pĩa] dan fierce [fĩәs]. Tanda [~] diletakkan pada huruf cokal yang pertama untuk menunjukkan sebutan vokal keduanya lebih nyaring ,lebih panjang dan lebih tekanannya.
B)   Diftong turun ialah bunyi vokal pertamanya disebut lebih nyaring, lebih panjang dan lebih tekanannya daripada vokal kedua. Tanda diakritik [~] diletakkan contohnya :
Ai
   ~
Gulai
Au
   ~
Pulau
Oi
    ~
Kaloi
 SILA TINGGALKAN KOMEN ANDA ^_* dan terima kasih kerana membaca.

BIBLIOGRAFI
Abdul Hamid Mahmood (2007). Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu Melalui Latihan, University Pendidikan Sultan Idris: Perak.
Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua (1996). Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Ismail bin Dahaman (2002). Bahasa kita, Dewan Bahasa dan Pustaka; Kuala Lumpur.
Ismail bin Dahaman (2007). Ejaan Rumi Sepanjang Zaman, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur: Dawama Sdn. Bhd.
Marzukhi Nyak Abdullah (2008). Panduan KBSM Karangan Gred A SPM. Shah Alam: Cerdik Publications Sdn. Bhd.
Pharol Mohamad Juoi (2010). Majalah Solusi Isu No. 10, Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn. Bhd.
Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Siri Pendidikan Guru : Bahasa Melayu I Untuk PPISMP.  Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
LAMAN WEB
http://www.scribd.com/doc/34764904/Sejarah-Sistem-Ejaan-Rumi (Dilayari pada 20 Ogos 2010)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan